top of page

HVEM ER VI?

Foreningen norske kordirigenter er en ideell organisasjon for kordirigenter og andre som er engasjert i musikkfaglig korarbeid. FONOKO ble stiftet i 1988, og er i dag den eneste dirigentforeningen i Norge.

 

Formålet med FONOKO er å bidra til en faglig utvikling av norsk korarbeid. Dette skjer ved ulike kurstilbud, gjennom konferanser og kongresser, festivaler og ved musikkpolitisk medvirkning.

VI ER MEDLEM AV FØLGENDE ORGANISASJONER

 • Norsk Musikkråd

 • Musikkens studieforbund

 • Nordisk Korforum

 • IFCM: International Federation for Choral Music

 • Syng For Livet

 • Krafttak for sang

  DU FINNER OSS OGSÅ PÅ FACEBOOK:

Vår side der vi legger ut aktuell info

Vårt diskusjonsforum der du og andre også kan publisere aktuelt stoff

FORMÅL

FONOKO er en organisasjon for kordirigenter og andre som er interessert i musikkfaglig korarbeid. Fonoko skal arbeide for kordirigenter spesielt, og for korbevegelsen generelt.

STYRET I FONOKO

Styreleder: Elin Persson, Surnadal

Styremedlem: Bernt Nordset, Nordre Follo

Styremedlem: Mick Aspen Melby, Oslo 

Styremedlem: Erland Dalen, Hamar

Styremedlem: Ingeborg Aadland, Oslo

Varamedlem 1: Stine Muri, Oslo

Varamedlem 2: Bjørn Gisle Seter, Sogndal

 

VALGKOMITE

Arild Rohde, Bergen

Fanny Fahsing, Namsos

Rudolf De Beer, Oslo

HANDLINGSPLAN

Foreningen norske kordirigenter er en ideell organisasjon for kordirigenter og andre som er engasjert i musikkfaglig korarbeid.  Foreningens visjon er; Kompetanse, kvalitet og sangglede.  Med kordirigenten i fokus gir foreningen pulsen til korlivet i Norge. Kordirigenters arbeid og innsats i norske amatørkor er helt avgjørende for sangens og korsangens anerkjennelse i det norske samfunnet. For Årsmøtet 13.3.2021 foreslås følgende strategiske prioriteringer for foreningens bærekraft og virke:

 

Strategiske valg og virkemidler (2021-2026)

 

 

Økonomi - drifts- og tilskuddsmidler

Vi søker å utvide vår økonomi til et nivå der vi kan ha en administrasjonsressurs tilsvarende ett årsverk, samt honorere tillitsvalgte innenfor gitte rammer bestemt av årsmøtet i foreningen.  Aktuelle kilder er:

 • Medlemskontingent

 • Offentlige kilder; Staten, Fylker, Kommuner, etc.

 • Koralliansen, Dextra, Dirigentløftet, Norsk musikkråd og andre fagrelaterte kilder

 • Andre private kilder: Legater, mesener, stiftelser, etc. 

Faglig utvikling

Vi skal tilby og legge til rette for kurs, konferanser eller arenaer der medlemmene kan utvikle seg faglig utfra sine ståsteder (engasjement, sjanger, utdanning, alder, erfaring, etc.), med økt fokus på dirigenter på høyt nivå. Medlemmene skal tilbys faglig utvikling gjennom kurs utfra dirigentenes ståsted og interessefelter, mentorordninger og den årlige nasjonale kordirigentkonferansen. Fonoko tilstreber å gjøre flest mulig av sine fysiske kurs og møter tilgjengelig digitalt.

 

Tilhørighet og fellesskap

Vi skal tilby og utvikle fysiske og digitale møteplasser i inn- og utland der våre medlemmer – utfra sine forutsetninger og interesser – kan bidra til, og nyte godt av, foreningens fellesskap på stimulerende måter.  Dette skjer gjennom kurs, fagdager, konferanser, webinar, Zoom-tiltak, medlemsmøter, nyhetsbrev, etc., samt medlemsundersøkelser.

 

Medlemsrekruttering

Individuelt gir hvert medlem av sin styrke, men samlet blir vi sterkest. Vi tilstreber derfor at alle norske kordirigenter skal være medlemmer i foreningen.  Vi søker å øke medlemsmassen med 10% per år i perioden, og særlig stimulere unge til et yrke eller virke som kordirigent.

 

Samarbeid og nettverk

Vi skal bidra konstruktivt og best mulig for å innfri vårt ansvar som ligger i ordlyd, innhold og forventninger  i samarbeidsavtalen med Koralliansen.  Vi skal utvikle og søke samarbeid og nettverk med organisasjoner, institusjoner og organer – både innenlands og utenlands – som kan tjene til, bidra og/eller påvirke til at foreningen når sine strategiske og uttalte mål.

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Vi skal være aktive og førende i arbeidet med å styrke dirigentenes arbeidsvilkår, rolle og funksjon i norske kor utfra våre aktive medlemmers interesser.  Vi skal samarbeide med Creo, og andre naturlige aktører i feltet, for å bidra til å gjøre kordirigentfaget attraktivt.  Vi skal arbeide for at dirigenthonorarer i norske kor skal finansieres fra offentlige kilder, enten via ulike tilskuddsordninger eller gjennom kulturskoler, og i en forståelse som tjener alle involverte.  Medlemmene skal tilbys møteplasser som aktualiserer og bidrar til bevissthet rundt lønns- og arbeidsvilkår og problemstillinger knyttet til medlemmenes yrkesutøving.

 

Kompetanse

Vi skal initiere og bidra til at universitet- og høyskolesektoren (UH-sektoren) utvikler og tilbyr kordirigenter nødvendig grunn-, videre- og etterutdanning for virke i norske kor på alle nivå og for alle aldre.  Gjennom involvering og erfaring skal vi gi innspill til innhold og utvikling av kurs, læremidler og fagplaner både for kororganisasjonene og UH-sektoren. 

 

Profilering og synliggjøring

Vi skal være synlig, til stede og bidra aktivt, gjerne i samarbeid med andre, på alle arenaer som er aktuelle og relevante for foreningens bærekraft og virke. Særlig viktig her er kulturpolitiske og faglige arenaer der kordirigenter drøftes/deltar (Arendalsuka, høringer, etc.), samt større arrangementer for kor og dirigenter (NM for kor, Dirigentuka, etc.).


 

Prioriterte aktiviteter (2021/2022)

I tråd med ovennevnte prioriteres følgende aktiviteter (tilpasset Covid-19-normene): 

 • arrangere dirigentkurs i egen regi

 • arrangere fag-/emnesamlinger og kollegatreff - fysisk (hvis mulig) og digitalt

 • arrangere dirigentkurs for Koralliansen

 • administrere mentorordning(er) for dirigenter for Koralliansen

 • arrangere nasjonal kordirigentkonferanse (september 2021)

 • utgi digitale nyhetsbrev

 • Aktuelle møteplasser i 2021 der representasjon bør vurderes: 

  • Dirigentuka (Stavanger, august)  

  • NM for kor (Trondheim, oktober)  

  • Nordiska Körledarkonferens (Uppsala, oktober)

INGA SANDVE - DAGLIG LEDER

Inga Sandve er utdannet klassisk pianist fra Norges musikkhøgskole, og har siden 2008 jobbet som barnekordirigent for tre store barnekor i Oslo. I tillegg til å være kordirigent er hun også daglig leder for Sandve musikkskole på Vinterbro, og har god erfaring og kompetanse innen administrasjon og ledelse i kulturlivet. 

 

Inga ble i 2012 valgt inn som styremedlem i Ung i kor Oslo, og har vært styreleder der siden 2013. Hun har også i år blitt valgt inn som styreleder i Ung i kor på nasjonalt plan. Sandve er veldig opptatt av at alle som synger i kor skal få så gode muligheter som mulig, og at alle som vil synge i kor har gode lærere med tilstrekkelig kompetanse. Mye tid og arbeid blir av Inga lagt ned i utviklingen av rollen som kordirigent, og at vilkårene til kordirigenter skal bli bedre.

 

FONOKO ansatte Inga i stilling som daglig leder for å være med på å utvikle organisasjonen videre, slik at organisasjonen kan være en stabil og faglig sterkt verktøy for alle kordirigenter i Norge. Styret jobber tett sammen med daglig leder for å skape lærerike kurs for kordirigenter, og sørge for at statusen til kordirigenter heves.

bottom of page