Vedtekter for Foreningen norske kordirigenter - FONOKO

Stiftelsesdato: 16.oktober 1988

Revidert og vedtatt på årsmøtene i Oslo 1995, Voss 2001, Kristiansand 2002, Hamar 2008, Århus 2010, Oslo 2016,

Oslo 2018

§ 1 Formål

Fonoko er en organisasjon for kordirigenter og andre som er interessert i musikkfaglig korarbeid. Fonoko skal arbeide for kordirigenter spesielt, og for korbevegelsen generelt.

§ 2 Medlemskap

Kordirigenter og andre som er interessert i musikkfaglig korarbeid, som har meldt seg inn i organisasjonen og betalt årskontingent, er medlemmer.

Æresmedlemmer fritas for kontingent. Se egne retningslinjer for informasjon om æresmedlemskap.

 

§ 3 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet holdes hvert år, fortrinnsvis i forbindelse med et kordirigentfaglig arrangement. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Innkalling til årsmøtet skal skje minst to måneder på forhånd.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest en måned før møtet.

To uker før møtet skal alle saker være tilgjengelig for medlemmene. Medlemmer har forslags- og stemmerett. Årsmøtet kan avgjøre om eventuelt andre kan ha talerett. Styret har ikke stemmerett ved godkjenning av regnskap og årsmelding.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. For vedtektsendringer, se § 6.

Saksliste

 1. Konstituering av årsmøtet

  1. Opprop av stemmeberettigede

  2. Valg av møteleder(e)

  3. Valg av referent(er) og protokollunderskrivere

  4. Valg av tellekorps og evt. redaksjonskomité

 2. Godkjenning av saksliste og innkalling

 3. Godkjenning av årsmelding

 4. Godkjenning av revidert regnskap/regnskapsoversikt

 5. Behandling av innkomne saker

 6. Godkjenning av handlingsplan

 7. Fastsetting av medlemskontingent

 8. Behandling av budsjett

 9. Valg av

  1. Leder for 1 år

  2. Fire styremedlemmer for 2 år, ambulerende

  3. To varamedlemmer for 2 år, ambulerende

  4. En revisor for 1 år

  5. Valgkomite: 1 leder og 2 medlemmer, alle for 1 år

Under årsmøtet presenteres valgkomiteens innstilling til leder, styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomite.
Revisor foreslås av styret

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

 

§ 4 Styret

Styret består av 5 medlemmer.
Foreningens leder velges separat av årsmøtet, for øvrig konstituerer styret seg selv.

Styret holder møter når det finner det nødvendig. Det er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, inklusive leder eller nestleder er til stede.

Styrets leder og daglig leder har signaturrett hver for seg.

 

§ 5 Administrasjon/Utvalg

Styret avgjør hvordan foreningens administrasjon/daglige drift best ivaretas innen rammen av vedtatte budsjett og handlingsplan.

I budsjettet settes av et beløp til intern fordeling i styret. Styremedlemmenes utgifter i forbindelse med arbeidet dekkes etter regning. Reise/oppholdsutgifter dekkes etter statens satser. Drifts- og regnskapsperioden følger kalenderåret. Styret kan velge/oppnevne arbeidsutvalg eller andre utvalg om det finner det ønskelig.

§ 6 Vedtektsendringer

Endringer av foreningens vedtekter skjer etter vedtak med minst 2/3 flertall på årsmøtet.


§ 7 Oppløsning

Oppløsning av FONOKO kan bare skje etter vedtak på to etterfølgende årsmøter, hvorav det ene skal være et ordinært årsmøte.

Det siste møtet avgjør hvordan foreningens midler skal disponeres. Vedtakene må være gjort med minst 2/3 flertall.

(Gjeldende utgave vedtatt under årsmøtet 17.mars 2018)

BLI MEDLEM

Hvis du dirigerer kor, eller studerer musikk, vil vi gjerne ha deg som medlem. Det koster kr. 500,- i året for ordinære medlemmer. Er du student eller pensjonist, betaler du halv kontingent, altså kr. 250,-.

Her finner du innmeldingsskjema.

TELEFON OG KONTOR

Inga Sandve, daglig leder

Tlf. +47 474 15 450

Elin Persson, styreleder

Tlf. +47 952 38 605

BESØKSADRESSE:

Møllergata 39, 0179 Oslo

POST

E-post: fonoko@fonoko.no

Postadresse:
FONOKO, 

Møllergata 39,

0179 Oslo.

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Google+ Icon
 • Grey Instagram Icon